Energotherm Praha - přední dodavatel tepelných čerpadel IVT a fotovoltaických systému German PV. Návrh a konzultace zdarma. Výpočet úspor a návratnosti investic.

Fotovoltaika v České republice

Fotovoltaika u nás zaznamenala v posledních letech rozkvět. Na jejím rozšíření se podílely jak přijaté legislativní opatření, tak celková poptávka po ekologičtějších zdrojích elektrické energie a snaha subjektů o energetickou soběstačnost a nezávislost.

Přírodní podmínky pro fotovoltaiku v ČR

Podmínky pro provoz fotovoltaiky v České republice je ovlivněna několika hlavními faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá a další. Zajímavým faktem nicméně zůstává, že se údaje o slunečním záření v ČR z jednotlivých zdrojů v mnohém liší. Shrneme-li dosud publikované informace, dojdeme k následujícím výsledkům:

 • V České republice dopadne na 1m2 vodorovné plochy zhruba 950–1340 kWh energie.
 • Roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331–1844 hod (ČHMÚ), odborná literatura uvádí jako průměrné
  rozmezí 1600–2100 hod.

Pozn: Pro zvětšení obrázku klikněte na náhled.

Z hlediska praktického využití platí, že z jedné instalované kilowaty běžného systému (fotovoltaické články z monokrystalického, popř. polykrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.) lze za rok získat v průměru 800–1100 kWh elektrické energie.

Rozvoj fotovoltaiky

K rozvoji instalací fotovoltaických elektráren v ČR přispěl Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE). Mezi další právní normy lze pak zařadit tyto dokumenty:

 • Směrnice 2001/77/EC Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27.9.2001 o podpoře výroby energie z OZE.
 • Vyhláška č.475/2005 a její novelizace Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání OZE. Přináší změnu indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let.
 • Vyhláška 150/2007 Sb. resp. její novela Vyhláška č.140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích. Z hlediska fotovoltaiky obsahuje vyhláška zásadní ustanovení: § 2 odst. (9) : „Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů podle zvláštních právních předpisů. Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny“. Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn
 • Cenová rozhodnutí ERÚ (Energetický regulační úřad), kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Ekonomické parametry fotovoltaiky při instalaci

Česká republika se zavázala splnit cíl 8 % hrubé výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010 a společně s tím vytvořit takové legislativní a tržní podmínky, aby zachovala důvěru investorů do technologií na bázi OZE. Tak je to definováno ve Směrnici 2001/77/ES, kterou ČR implementovala do svého právního řádu prostřednictvím Zákona č. 180/2005 Sb. Směrnice již ovšem nedefinuje konkrétní nástroje k dosažení tohoto cíle a ponechává jejich volbu na rozhodnutí členských států.

Daňová úleva

Z hlediska investice do fotovoltaiky je důležitý také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který říká, že příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou osvobozeny od daně ze zisku, a to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let (§ 4 písmeno e).

Co pro vás můžeme udělat?

 • Zdarma výpočet úspor
 • Bezplatné poradenství
 • Cenový návrh zdarma
 • A další

272 704 482+420 272 704 482

info@energotherm.czinfo@energotherm.cz

Máte málo času? Využijte náš rychlý kontaktní formulář a my se vám sami ozveme.
Poptat